Dagtoertaxi - Private taxi tours from Amsterdam >
       7 uur
    € 241
Dagtoertaxi Artga
Privacyverklaring

29 januari 2019

______________________________________________________________________________________


1. WAT WORDT ER GEREGISTREERD

Dagtoertaxi Artga registreert -deels op papier en deels in de Personal Computer- van iedere klant de volgende gegevens:

- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres van de klant.
- Eventuele gegevens van een contactpersoon en/of bewindvoerder (bv. bij klanten met een verstandelijke
  handicap).
- Startdatum, wijze van totstandkoming van het contact en eventuele connecties met andere klanten en/of
  verwijzers.
- Een aantal verdere bijzonderheden, zoals o.a.:
  - eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen waarmee tijdens het vervoer rekening dient te worden
    gehouden (bv. blind- of doofheid, gebruik van een rolstoel of rollator, een verstandelijke handicap, tunnel- of
    watervrees).
  - specifieke wensen van de klant (bv. over betaalwijze, maximale rijsnelheid, voorzieningen in de taxi).
  - een samenvatting van wat de klant verder nog heeft verteld, bv. over zijn/haar leeftijd, burgerlijke staat,
    arbeidsverleden of (klein-)kinderen.
  - aantekeningen over eerdere negatieve ervaringen (bv. het niet nakomen van afspraken door de klant of
    wanbetaling).
- Ritgegevens op de rittenstaat over ophaaladres en -tijdstip, aankomstadres en -tijdstip, ritprijs, betaalwijze en
  naam klant.
- Ritgegevens op de klantenkaart over gereden routes en eventuele bijzonderheden, zoals lunchstops en
  vertragingen.
- Registratie op de klantenkaart van alle persoonlijke, telefonische en schriftelijke contacten met de klant.
- Registratie in de Statcounter bezoekersteller van de (anonieme) IP-adressen van websitebezoekers
  en de vestigingsplaatsen van hun provider, alsmede van de door hen bezochte (sub-)pagina's.

Dagtoertaxi Artga registreert géén bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras of etnische afkomst, politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele gerichtheid, het hebben van een strafblad, enz., tenzij dit relevant is om een dienst naar wens te kunnen uitvoeren (bv. als een klant aangeeft onderweg altijd kosjer of halal te willen lunchen of te verwachten dat de chauffeur rekening houdt met andere regels/verwachtingen die te maken hebben met die specifieke achtergrond).
Er worden nooit financiele gegevens, BSN-nummers of kopieen van paspoorten gevraagd en/of opgeslagen.


2. WAAROM WORDT DIT GEREGISTREERD

- NAW-gegevens zijn nodig om de klant te kunnen ophalen en te kunnen bereiken ingeval van calamiteiten, voor
  overleg over de voorbereiding van een dienst, en voor het toezenden van facturen en mailings (bv. over
  tariefwijzigingen).
- De ritregistratie is nodig voor het bijhouden van de bedrijfsadministratie en het voldoen aan de eisen van
  externe instanties.
- Het registreren van overige gegevens maakt een klantvriendelijke benadering mogelijk, waarbij de klant niet
  steeds alles opnieuw hoeft te vertellen en de chauffeur bij een volgende ontmoeting tevens kan inspelen op
  eerdere gebeurtenissen.
- Het anoniem registreren van bezochte webpagina's door middel van een bezoekersteller geeft inzicht in de
  populariteit van de website en de eventuele verbeterpunten.


3. HOE EN WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS GEREGISTREERD EN BEWAARD

De basispersoonsgegevens worden geregistreerd in een Excelbestand op de Personal Computer van de eigenaar van Dagtoertaxi Artga en op een papieren klantenkaart.
De ritgegevens worden beknopt geregistreerd op de Dagrittenstaat Taxi en (met name in het geval van een dagtoer) wat uitgebreider toegelicht op de klantenkaart.
De Personal Computer en de klantenkaarten bevinden zich in het kantoor aan huis van de eigenaar, waartoe alleen hijzelf en zijn partner toegang hebben.
De Personal Computer is beschermd door een virusscanner en een firewall. Er wordt een backup van de klantgegevens gemaakt op een USB-stick voor intern gebruik. Gegevens worden niet "in the cloud" of op andere
externe plekken opgeslagen.


4. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD

Met het oog op de verplichting om de bedrijfsadministratie gedurende 7 jaar te bewaren ten behoeve van de Belastingdienst (en andere controle-instanties op taxigebied), zullen persoonsgegevens, klantenkaarten, papieren correspondentie met klanten en emails in ieder geval worden vernietigd in het zevende jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het laatste contact met de klant heeft plaatsgevonden.


5. MET WIE WORDEN DE GEGEVENS GEDEELD

Tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de klant (bv. voor het regelen van een verwijzing of vervanging bij het uitvallen van de eigenaar/chauffeur) worden de aan Dagtoertaxi Artga verstrekte gegevens op geen enkele wijze gedeeld met derden, verhandeld, of opgeslagen op externe kanalen of locaties.


6. RECHTEN VAN KLANTEN

1. Klanten hebben te allen tijde het recht de over hen vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of
    (voortijdig) te laten verwijderen. Wel kan dit de praktische uitvoerbaarheid van verdere ritverzoeken
    belemmeren.
2. Een door een klant verleende toestemming om in het contact met derden (bv. in het kader van vervanging of
    verwijzing) zonodig ook een aantal persoonsgegevens te delen, kan te allen tijde weer worden ingetrokken.
3. Klanten die van mening zijn dat Dagtoertaxi Artga onvoldoende zorgvuldig omgaat met de door hen verstrekte
    persoonsgegevens hebben het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.