De Dagtoertaxi
Lange-afstands voordeeltaxi met extra's
NO
Privacyverklaring

Opsteldatum: 2 mei 2018

______________________________________________________________________________________


1. WAT WORDT ER GEREGISTREERD

De Dagtoertaxi registreert -deels op papier en deels in de Personal Computer- van iedere klant de volgende gegevens:

- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres van de klant
- Eventuele gegevens van een contactpersoon en/of bewindvoerder (bv. bij klanten met een verstandelijke handicap)
- Startdatum, wijze van totstandkoming van het contact en eventuele connecties met andere klanten en/of verwijzers
- Een aantal verdere bijzonderheden, zoals o.a.:
  - eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen waarmee tijdens het vervoer rekening dient te worden gehouden (bv.
    blind- of doofheid, gebruik van een rolstoel of rollator, een verstandelijke handicap, tunnel- of watervrees)
  - de leeftijd van de klant en zijn/haar burgerlijke staat (alleen als dit ooit ter sprake is gekomen)
  - specifieke wensen van de klant (bv. over de betaalwijze, maximale rijsnelheid, speciale voorzieningen in de taxi, enz)
  - een samenvatting van wat de klant verder nog heeft verteld, bv. over zijn/haar arbeidsverleden of (klein-)kinderen
  - aantekeningen over eerdere negatieve ervaringen (bv. het niet nakomen van afspraken door de klant of wanbetaling)
- Ritgegevens op de rittenstaat over ophaaladres en -tijdstip, aankomstadres en -tijdstip, ritprijs, betaalwijze en naam klant
- Ritgegevens op de klantenkaart over gereden routes en eventuele bijzonderheden, zoals lunchstops en vertragingen
- Registratie op de klantenkaart van alle persoonlijke, telefonische en schriftelijke contacten met de klant.

De Dagtoertaxi registreert géén bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras of etnische afkomst, politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele gerichtheid, het hebben van een strafblad, enz., tenzij dit relevant is om een dienst naar wens te kunnen uitvoeren (bv. als een klant aangeeft onderweg altijd kosjer of halal te willen lunchen of verwacht dat de chauffeur rekening houdt met andere regels/verwachtingen die te maken hebben met die specifieke achtergrond).
Er worden nooit financiele gegevens, BSN-nummers of kopieen van paspoorten gevraagd en/of opgeslagen.
De registratie door Statcounter van aantallen websitebezoekers (anoniem, maar met vermelding van IP-adressen) is definitief beeindigd per 27 mei 2018. Het Statcounter account is opgezegd en er zijn geen data bewaard.


2. WAAROM WORDT DIT GEREGISTREERD

- NAW-gegevens zijn nodig om de klant te kunnen ophalen en te kunnen bereiken ingeval van calamiteiten, voor overleg
  over de voorbereiding van een dienst, en voor het toezenden van facturen en mailings (bv. over tariefwijzigingen)
- De ritregistratie is nodig voor het bijhouden van de bedrijfsadministratie en het voldoen aan de eisen van externe instanties
- Het registreren van overige gegevens maakt een klantvriendelijke benadering mogelijk, waarbij de klant niet steeds alles
  opnieuw hoeft te vertellen en de chauffeur bij een volgende ontmoeting tevens kan inspelen op eerdere gebeurtenissen.


3. HOE EN WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS GEREGISTREERD EN BEWAARD

De basispersoonsgegevens worden geregistreerd in een Excelbestand op de Personal Computer van de eigenaar van De Dagtoertaxi en op een papieren klantenkaart.
De ritgegevens worden beknopt geregistreerd op de Dagrittenstaat Taxi en (met name in het geval van een dagtoer) wat uitgebreider toegelicht op de klantenkaart.
De Personal Computer en de klantenkaarten bevinden zich in het kantoor aan huis van de eigenaar, waartoe alleen hijzelf en zijn partner toegang hebben.
De Personal Computer is beschermd door een virusscanner en een firewall. Er wordt een backup van deze gegevens ge-maakt op een USB-stick voor intern gebruik. Gegevens worden niet "in the cloud" of op andere externe plekken opgeslagen.


4. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD

Met het oog op de verplichting om de bedrijfsadministratie gedurende 7 jaar te bewaren ten behoeve van de Belastingdienst (en andere controle-instanties op taxigebied), zullen persoonsgegevens, klantenkaarten, papieren correspondentie met klanten en emails in ieder geval worden vernietigd in het zevende jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het laatste contact met de klant heeft plaatsgevonden.
In verband met de voorgenomen opheffing van De Dagtoertaxi per 31-12-2018 zal in de loop van het jaar 2026 de volledige administratie van De Dagtoertaxi, inclusief alle klantgegevens, definitief worden vernietigd en verwijderd van de computer.


5. MET WIE WORDEN DE GEGEVENS GEDEELD

Tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de klant (bv. voor het regelen van een verwijzing of vervanging bij het uitvallen van de eigenaar/chauffeur) worden de aan De Dagtoertaxi verstrekte gegevens op geen enkele wijze gedeeld met derden, verhandeld, of opgeslagen op externe kanalen of locaties.


6. RECHTEN VAN KLANTEN

1. Klanten hebben te allen tijde het recht de over hen vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of
    (voortijdig) te laten verwijderen. Wel kan dit de praktische uitvoerbaarheid van verdere ritverzoeken in de weg staan.
2. Een door een klant verleende toestemming om in het contact met derden (bv. in het kader van vervanging of verwijzing)
    zonodig ook een aantal persoonsgegevens te delen, kan te allen tijde weer worden ingetrokken.
3. Klanten die van mening zijn dat De Dagtoertaxi onvoldoende zorgvuldig omgaat met de door hen verstrekte
    persoonsgegevens hebben het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.